Ειδική φυσική αγωγή

Τεχνολογική υποστήριξη ΑμεΑ

                                                              Τεχνολογική υποστήριξη ΑμεΑ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Η Φυσική Αγωγή στην εκπαίδευση γενικά έχει ως πρωταρχικό σκοπό να συμβάλλει στην σωματική ανάπτυξη των μαθητών, να βοηθήσει παράλληλα στην ψυχική και σωματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξη τους στην κοινωνία.

Η αντίληψη που έχει υιοθετηθεί παγκοσμίως από την πλειοψηφία των επιστημόνων ειδικής αγωγής είναι ότι σ’ όλα τα άτομα πρέπει να παρέχονται ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης, στον ανώτατο δυνατό βαθμό, κάθε ψυχοσωματικής και πνευματικής πτυχής της προσωπικότητάς τους, ανεξάρτητα από το νοητικό και κινητικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την αντίληψη ο σκοπός της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής στα ειδικά σχολεία δεν διαφέρει από τον σκοπό της Φυσικής Αγωγής γενικότερα.

Η επιστήμη της Ειδικής Φυσικής Αγωγής (Ε.Φ.Α.), βασίζεται στις αρχές που διέπουν την Φυσική Αγωγή και αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση της ταυτότητας και των απαιτήσεων των ψυχοκινητικών προβλημάτων των ατόμων καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους. Αποτελεί μια εφαρμοσμένη επιστήμη των ατομικών ιδιαιτεροτήτων και προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες αυτές και ένα σύστημα προσφοράς κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να εξισορροπούνται οι διαφορές αυτές μέσα στην κίνηση.

Όλοι οι προαναφερόμενοι στόχοι συμπίπτουν με τις επιδιώξεις που θέτει το υπουργείο παιδείας Αρ. 32 Ν. 1566/85 στα πλαίσια των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μάθημα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής συμπεριλαμβάνεται και θεωρείται ισότιμο με τα άλλα μαθήματα στην βασική εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Α. Η επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει χειρισμούς και αλλαγές στις συνθήκες που δρουν ανασταλτικά ή ζημιογόνα στην ψυχοσωματική και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών.

 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σε ένα σχολείο με παιδιά με κινητική αναπηρία (Κ.Α), η εφαρμογή προγράμματος Ειδικής Φυσικής Αγωγής  είναι απαραίτητη. Ο βαθμός κινητικής αναπηρίας στα παιδιά αυτά., κυμαίνεται από ελαφριά, μέχρι πολύ σοβαρή κινητική ανικανότητα. Έτσι έχουμε έλλειψη κινητικών εμπειριών και λανθασμένη αισθητικοκινητική εικόνα που οδηγούν το παιδί σε μεγαλύτερη απομόνωση και κινητική δυσπραγία με δυσμενείς επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του υγεία.

Όπως γνωρίζουμε, οι κυριότερες διαταραχές που έχουμε στα παιδιά με Κ.Α., είναι οι διαταραχές του μυϊκού τόνου, η ασυνεργία των κινήσεων και η μειωμένη αισθητική αντίληψη. Μπορεί ακόμη να συνυπάρχουν αισθητηριακές διαταραχές, νοητική υστέρηση, διάσπαση προσοχής και μαθησιακές δυσκολίες που επηρεάζουν αρνητικά τις κινητικές δεξιότητες. Τα εσφαλμένα κινητικά πρότυπα δεν τους επιτρέπουν τη διερεύνηση και τη συσχέτιση τους σώματος με το χώρο. Έτσι έχουν μειωμένη αντίληψη του της εικόνας του σώματός τους.

Ο καθηγητής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής (Κ.Φ.Α.) αποτελεί μέλος μιας διεπιστημονικής ομάδας η οποία απαρτίζεται από γιατρό, ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό και άλλες ειδικότητες, με αρμοδιότητες διάγνωσης αξιολόγησης και σχεδιασμού ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά ανταποκρίνονται στις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και αποτελούν το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Σχέδιο (Ε.Ε.Σ.) για αυτόν. Η συνεργασία του καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.) με τις παραπάνω ειδικότητες επιβάλλεται σε όλα τα στάδια του σχεδίου.

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ EΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: